Bescherming van Intellectueel Eigendom

​In onderzoeksprojecten van elke omvang wordt intellectueel eigendom gecreëerd. Dit kan variëren van auteursrechten van een student op zijn scriptie tot potentieel octrooieerbare kennis in internationale consortia.

 

Intellectueel Eigendom is een verzamelnaam voor rechten die uitgewerkte nieuwe ideeën en concepten beschermen. Hieronder vallen o.a. het auteursrecht, octrooirecht of patentrecht en het databankenrecht. Dankzij het Intellectueel Eigendomsrecht kunnen nieuwe, innovatieve producten of ideeën in eigendom veranderen. Andere partijen kunnen niet eenvoudig een idee of ontwerp overnemen, maar anderen mogen inspiratie opdoen uit de gepubliceerde informatie die beschikbaar is voor het publiek over bestaande, beschermde producten bij het ontwikkelen van een nieuw eigen product.

 

Intellectueel Eigendom en samenwerkingovereenkomsten

Als je samenwerkt met andere onderzoeksinstellingen of bedrijven, en er wordt Intellectueel Eigendom gecreëerd, dan is het verstandig om hierover afspraken te maken. Bijvoorbeeld in een samenwerkingsovereenkomst. Bespreek dit bij voorkeur in een vroeg stadium met alle betrokken partijen om in goed overleg aan de verzoeken van de verschillende partijen tegemoet te komen. De beleidsuitgangspunten van de Hanzehogeschool op het gebied van Intellectueel Eigendom vormen hiervoor een leidraad. Deze staan hieronder beschreven. 

 

U kunt voor advies en ondersteuning contact opnemen met de juridische afdeling

 

Beleidsuitgangspunten Intellectueel Eigendom

De Hanzehogeschool heeft de volgende uitgangspunten vastgesteld in het Open Science-beleid voor samenwerkingovereenkomsten met externe partijen. Deze zijn gebaseerd op de uitgangspunten van de VSNU/NFU voor publiek-private samenwerking.

 • Vrijheid van publicatie van eigen resultaten (eventueel na een embargo van maximaal 6 maanden)
 • Vrijheid van vervolgonderzoek
 • Vrijheid van vervolgonderzoek met derden
 • Vrijheid van gebruik van voorgrondkennis (‘foreground IP’) in onderwijs
 • Eigendom van voorgrondkennis volgt uitvinderschap/makerschap
 • Geen verplichte overdracht of licentiëring van voorgrondkennis
 • De HG ontvangt een redelijke vergoeding (financieel of in kind) voor commercieel gebruik van voorgrondkennis.
 • Toestemming van de HG voor commercieel gebruik van voorgrondkennis is onder voorwaarde van een anti-ijskast beding
 • De HG heeft geen verplichting om toegang tot achtergrondkennis te verschaffen buiten het project
 • De partner heeft geen automatische toegang tot toekomstige resultaten/IE rechten (niet zijnde voorgrondkennis)

Bescherming van bedrijfsgeheimen

Doe je onderzoek in samenwerking met een bedrijf of organisatie? Kijk dan goed of je te maken hebt met bedrijfsgeheimen of bedrijfsgevoelige gegevens. Bijvoorbeeld informatie en kennis die bedrijven helpen hun concurrentiepositie te bewaren. Het is dan belangrijk dat je de data op een veilige manier opslaat en deelt met anderen. Vaak mag deze data niet zomaar met anderen gedeeld worden. 

 

Bedrijven kunnen er voor kiezen informatie of kennis te beschermen als bedrijfsgeheim op basis van de Wet bescherming bedrijfsgeheimen (Wbb). De kennis of bedrijfsinformatie moet dan wel aan de volgende drie voorwaarden voldoen: 

 1. de informatie is geheim (deze is niet algemeen bekend of gemakkelijk toegankelijk), 
 2. de informatie moet handelswaarde hebben (geheimhouding van deze informatie biedt het bedrijf commercieel voordeel),
 3. er zijn redelijke maatregelen genomen om de kennis of informatie geheim/vertrouwelijk te houden. 

Meer informatie over bedrijfsgeheimen en andere informatie over het actief beschermen van bedrijfsgeheimen kun je vinden op de site van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) of op Bedrijfsgeheim.nl.

 

Studenten en geheimhouding

De Hanzehogeschool heeft templates voor geheimhoudingsverklaringen en geheimhoudingsovereenkomsten voor studenten die stage lopen bij een organisatie. Neem contact op met je begeleider voor het opstellen van een geheimhoudingsverklaring of een geheimhoudingsovereenkomst.

Data als bedrijfsgeheim

Ook data kunnen aangemerkt worden als bedrijfsgeheim. Hierbij moet volgens de wet bescherming bedrijfgeheimen aan drie voorwaarden worden voldaan: 

 • het is geen bekende of toegankelijke data,
 • de data moet handelswaarde bezitten, en
 • het bedrijf (de rechthebbende) moet redelijke maatregelen hebben genomen om de data geheim te houden. 

Wordt er in samenwerkingsverband met bedrijven data verzameld of gecreëerd? Dan is het belangrijk om hierover goede afspraken te maken tussen de Hanzehogeschool en de betrokken bedrijven. Bijvoorbeeld door middel van geheimhoudingsovereenkomsten of non-disclosure agreements

Voor vragen en meer informatie over bedrijfsgeheimen, geheimhoudingsovereenkomsten en andere gerelateerde informatie kan contact worden opgenomen met de juridische afdeling.

[anchornavigation]