Persoonlijke communicatie

Een interview, een e-mail (inclusief bijlagen), een gesprek, een chat, een brief maar ook een les, een cursus of eigen documentatie, vallen allemaal onder persoonlijke communicatie.

 

Standaard wordt in de tekst, tussen haakjes, de term persoonlijke communicatie en de datum gezet. Omdat de bron voor de lezer niet te achterhalen is, wordt deze niet opgenomen in de bronnenlijst.

De datum verwijst naar de dag waarop de informatie is bekeken. En voor de lezer is het duidelijk dat de informatie nergens kan worden teruggevonden en ook niet kan worden opgevraagd bij de auteur. 

  • Gesprek
Volgens de heer Jan Janssen (persoonlijke communicatie, 17 juli 2020) is dit niet het geval.

 

  • E-mail
Jan Janssen (persoonlijke communicatie, 17 juli 2020) mailde ons dat "dit niet het geval is".

 

  • Les
Tijdens het werkcollege (J. Janssen, persoonlijke communicatie, 17 juli 2020) werd verteld dat dit niet het geval is.

 

  • PowerPoint in les
In de les liet docent Janssen (persoonlijke communicatie, 17 juli 2020) enkele voorbeelden in de PowerPoint-presentatie zien.   

 

  • Document stage

Tijdens een stage is vaak toegang mogelijk tot interne documenten. Daarbij zijn twee zaken van belang:

 

1. Hoe is de informatie beschikbaar gesteld?

 

Informatie verstuurd via e-mail of een los Word-document dat een stagebegeleider of werkgever beschikbaar stelt valt in de categorie persoonlijke communicatie:

 

Van onze stagebegeleider (J.Janssen, persoonlijke communicatie, 17 juli 2020) ontvingen we een pdf met gegevens over de instelling. 

 

2. Is de informatie vertrouwelijk?

 

Het mag duidelijk zijn dat vertrouwelijke informatie niet toegankelijk is voor buitenstaanders en vaak zelfs binnen de organisatie niet door iedereen geraadpleegd kan worden, bijvoorbeeld: patiëntendossier, persoonlijke gegevens van leerlingen of bedrijfsinformatie. 

 

  • Vertrouwelijke informatie

 

Uit het dossier van de patiënt (Martini Ziekenhuis, persoonlijke communicatie, 16 juli 2020) blijkt dat dit niet het geval is. 

 

Wanneer de geïnterviewde geciteerd of geparafraseerd wordt, is het raadzaam vooraf toestemming te vragen. Indien gewenst kan de naam van de geïnterviewde geanonimiseerd of met een pseudoniem vermeld worden.

Zorg dat bij vertrouwelijke informatie de privacy altijd gewaarborgd wordt.

  • Rapport en jaarverslag

De meeste organisaties publiceren hun jaarverslagen en rapporten online. Hier wordt op dezelfde wijze naar verwezen als naar een informele publicatie. Kijk ook in hoofdstuk 3.5 in De APA-richtlijnen uitgelegd.

 

Stichting AAP. (2020). Jaarverslag 2019. Geraadpleegd op 3 februari 2021, van https://www.aap.nl/uploads/inline-files/Jaarverslag%202019%20DEF.pdf

 

Verwijzing in de tekst: (Stichting AAP, 2020)
Verwijzing als lopende tekst: Stichting AAP (2020)

 

  • Document achter inlog

Als een document online staat maar alleen toegankelijk is na een inlog (bijvoorbeeld op een intranet) is de informatie slechts voor een beperkt aantal mensen beschikbaar. Bekijk eerst of de inhoud van het document vertrouwelijk is, zo ja, verwijs hier naar als persoonlijke communicatie. Wanneer het om algemene informatie gaat, bedenk dan wie de lezer(s) van de tekst zal/zullen zijn.

Heeft de lezer of beoordelaar toegang tot de informatie achter de inlog dan heeft het zin om een vermelding met URL te maken in de bronnenlijst. Is dat niet het geval, kies dan weer voor de optie persoonlijke communicatie.

 

! Voor alle situaties geldt: overleg met de stagebegeleider of werkgever bij twijfel over het hergebruik van de beschikbaar gestelde informatie.

 

 Zie voor meer informatie 1.5.1 en 4.3 van De APA-richtlijnen uitgelegd

 

Eigen onderzoeksresultaten

De resultaten van een eigen onderzoek vallen, net als het complete onderzoeksverslag, onder ‘eigen werk’ en daarom is het vermelden van de bron niet nodig; niet in de tekst en niet in de bronnenlijst. Voorbeeld:

Een student doet onderzoek binnen een organisatie naar de verbetering van de kwaliteit van de zorg. Hiervoor interviewt de student een aantal patiënten, een aantal medewerkers en een aantal experts.

In de beschrijving van het onderzoek worden deze personen (anoniem) benoemd, inclusief de periode en omstandigheden waarin het onderzoek plaatsvond. Als deze personen worden geciteerd of geparafraseerd (individueel of als groep) hoeft er daarom geen aparte verwijzing bij in de tekst.

 

In de tekst: Van de 50 ondervraagde patiënten zeiden slechts twee de geboden zorg onvoldoende te vinden.

 

Vermijd het noemen van namen, functies of andere eigenschappen waardoor deelnemers aan het onderzoek herkend kunnen worden.

 

Deelnemer B vertelde lang getwijfeld te hebben alvorens hulp te zoeken.

 

Test jezelf!

[anchornavigation]