Richtlijnen Hanzehogeschool

Als onderzoeker aan de Hanzehogeschool moet je onder andere voldoen aan de Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit (NGWI), het Open Science-beleid (2019) en het Onderzoeksdatabeleid (2015).

 

De Gedragscode voor Wetenschappelijke Integriteit streeft naar kwaliteit en betrouwbaarheid van wetenschap en heeft eerlijkheid, zorgvuldigheid, transparantie, onafhankelijkheid en verantwoordelijkheid als leidende principes. De rol van goed datamanagement richt zich vooral op transparantie van onderzoek en de mogelijkheid onderzoeksresultaten te kunnen verifiëren en repliceren.

 

Het Open Science-beleid streeft ook naar transparantie en vraagt om onderzoeksdata zoveel mogelijk open beschikbaar te stellen voor een breed publiek. Het doel hiervan is voornamelijk dat onderzoeksresultaten, waaronder herbruikbare datasets, zoveel mogelijk ten goede komen van de maatschappij als geheel. 

 

Het Onderzoeksdatabeleid (zie hieronder) biedt vervolgens concrete aanknopingspunten voor hoe data zorgvuldig, transparant en open beheerd dienen te worden aan de Hanzehogeschool.

Onderzoeksdatabeleid

Het Hanze Onderzoeksdatabeleid (2015) wordt op dit moment geactualiseerd en is opgesteld vanuit de gedachte dat onderzoek, en dus ook de achterliggende onderzoeksdata, transparant en controleerbaar moet zijn. De Hanzehogeschool vraagt haar onderzoekers daarom om:

 

... zorgvuldig om te gaan met onderzoeksdata gedurende en na afloop van het onderzoek en om onderzoeksdata duurzaam te bewaren en zoveel mogelijk open toegankelijk te maken.

 

Het onderzoeksdatabeleid in het kort:

  1. Voor elk onderzoek is één onderzoeker verantwoordelijk voor het beheer van de onderzoeksdata. Deze legt bij de start van het onderzoek vast welke datasets (naar verwachting) zullen ontstaan, hoe die datasets beheerd zullen worden en welke afspraken er zijn met onderzoekspartners over eigenaarschap en het gebruik van de data.
  2. Bij subsidieaanvragen gaat de onderzoeker na wat de eisen, kosten en subsidiemogelijkheden zijn voor datamanagement.
  3. Onderzoeksdata worden bij voorkeur digitaal opgeslagen en in dat geval gebackupt.
  4. Beveiliging en toegangsrechten zijn in lijn met gedragscodes en wetgeving.
  5. Onderzoeksdata worden zodanig opgeslagen en beschreven dat ze begrijpelijk zijn en toegankelijk in het geval van een calamiteit.
  6. Bij het beëindigen van het dienstverband van een onderzoeker worden de onderzoeksdata overgedragen aan de lector. 
  7. Onderzoeksdata worden na afloop van het onderzoek duurzaam gearchiveerd en zo open mogelijk gepubliceerd.

 

Welke data bewaren? Alle onderzoeksdata die nodig zijn om de onderzoeksuitkomsten te onderbouwen of die waarde hebben voor hergebruik, voor zover praktisch haalbaar.

Voor hoe lang? Onderzoeksdata worden tenminste 5 jaar na afloop van het onderzoek bewaard, daarna ter beoordeling van de onderzoeker.

Hanze Ethisch Advies Commissie

De Hanze Ethisch Advies Commissie (HEAC) geeft advies en voorlichting aan alle onderzoeksdomeinen aan de Hanzehogeschool over ethische aspecten van onderzoek, waaronder advisering over de WMO en indiening bij een Medisch Ethische Toetsingscommissie. De commissie kan een formele letter of approval afgeven aan onderzoekers ter onderbouwing van de ethische verantwoording. De Commissie geeft alleen advies en toetsing voorafgaand aan het onderzoek. Bijvoorbeeld over de omgang met persoonsgegevens en andere ethische aspecten in onderzoek.

 

Ga naar de HEAC op mijnhanze.nl voor een volledig overzicht van waarover de Commissie wel en geen advies verleent. Voor vragen kun je ook contact opnemen met de ambtelijk secretaris van de HEAC via heac@org.hanze.nl.

 

Datamanagementplan

Een vast onderdeel van de aanvraag voor ethische toetsing is het opstellen van een datamanagementplan (DMP). Een goed geschreven DMP geeft de toetsingscommissie inzicht in wat voor onderzoeksdata worden verzameld of gegenereerd, hoe deze zorgvuldig gedurende het hele onderzoeksproces worden beheerd en hoe eventuele risico's worden geminimaliseerd. Het DMP wordt na indienen getoetst door één van de Informatiespecialisten Onderzoek. Meer informatie over het schrijven van een DMP lees je in deze guide onder de tab Datamanagementplan (DMP).

 

Self-check ethische aspecten in onderzoek

​De Ethisch Advies Commissie heeft een eenvoudige digitale self-check ontwikkeld waarmee je in korte tijd een indicatie kunt krijgen van de mate van ethische risico in het onderzoek. De self-check kun je doen door een webformulier in te vullen, waarna je een kopie en de uitslag naar je e-mailadres krijgt toegestuurd.

[anchornavigation]